Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden BedTraders

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, aanbieding en uitvoering van werkzaamheden tussen BedTraders, onderdeel van Sleep 21 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61830844.

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

1.2. BedTraders: BedTraders.com, handelsnaam en onderdeel van Sleep 21 B.V.;

1.3. Opdrachtgever: de partij, handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf die producten afneemt bij BedTraders met als doel deze weder te verkopen;

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen BedTraders en Opdrachtgever wordt gesloten op het moment dat Opdrachtgever op de Website, telefonisch, via e-mail of ieder ander kanaal, producten bestelt;

1.5. Partijen: BedTraders en Opdrachtgever;

1.6. Private Label: door BedTraders ontwikkelde producten welke Opdrachtgever onder eigen (merk)naam kan verkopen;

1.7. Promotiemateriaal: door BedTraders aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde afbeeldingen, teksten of video’s ter promotie van producten van BedTraders;

1.8. Website: de Website van BedTraders, te bereiken via www.BedTraders.com.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Na het aanmaken van een account op de Website, en de goedkeuring van het account door BedTraders, kan Opdrachtgever een Overeenkomst aangaan met BedTraders. Opdrachtgever dient de accountgegevens strikt geheim te houden.

2.2. Wanneer Opdrachtgever weet, of vermoedt, dat inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen dient Opdrachtgever de gegevens direct te wijzigen en/of BedTraders daarvan in kennis te stellen zodat BedTraders gepaste maatregelen kan nemen.

2.3. Indien Opdrachtgever via de Website producten bestelt ontvangt Opdrachtgever per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. De Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan het moment dat BedTraders de bestelling goedkeurt en accepteert door het per e-mail versturen van de orderbevestiging aan Opdrachtgever.

2.4. BedTraders behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren en accounts te sluiten.

2.5. Bestelde producten zullen, tenzij ze niet beantwoorden aan de Overeenkomst, nimmer door BedTraders retour genomen worden.

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1. De Website en overige materialen van BedTraders zijn met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de Website en overige materialen van BedTraders fouten bevatten. Op basis van deze fouten kan er geen Overeenkomst tot stand komen. BedTraders is niet gebonden aan dergelijke fouten. De prijzen zoals genoemd op de Website in het account van Opdrachtgever zijn, in geval van discrepanties tussen prijsvermeldingen in verschillende materialen van BedTraders, leidend.

3.2. Opdrachtgever is gehouden aan de prijzen zoals deze op de Website en op ander materiaal van BedTraders zijn weergegeven. De prijzen worden weergegeven in Euro’s en zijn exclusief btw, montagekosten en verzendkosten. Verzendkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van Opdrachtgever.

3.3. BedTraders behoudt zich het recht voor prijzen te allen tijde te wijzigen.

3.4. Vooruitbetalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na orderdatum plaats te vinden. Na uitblijven van een betaling binnen deze 14 dagen behoudt BedTraders zich het recht voor de door Opdrachtgever geplaatste bestelling niet in behandeling te nemen. Na ontvangst van de uitbetaling zal BedTraders de bestelling beoordelen. Indien deze bestelling wordt goedgekeurd komt de Overeenkomst tot stand na het verzenden van de Opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever zoals genoemd in artikel 2 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. De in artikel 4 genoemde levertermijn start na ontvangst van de betaling en na versturen van de Opdrachtbevestiging.

3.5. Naar het oordeel van BedTraders is betaling op factuur mogelijk. Het is BedTraders toegestaan aanvullende eisen te stellen alvorens Opdrachtgever in aanmerking komt voor betaling op factuur.

3.6. De betalingstermijn voor door BedTraders verzonden facturen bedraagt 14 kalenderdagen na de factuurdatum.

3.7. Uiterlijk 10 kalenderdagen na factuurdatum kan Opdrachtgever bezwaar maken tegen de factuur. Na deze termijn wordt geacht dat Opdrachtgever instemt met de door BedTraders verzonden factuur.

3.8. BedTraders behoudt zich het recht voor opeisbaar verschuldigde betalingen van Opdrachtgever te verrekenen met openstaande vorderingen van Opdrachtgever jegens BedTraders.

3.9. Direct na het aflopen van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever een factuur niet, of niet volledig, heeft voldaan. In dat geval is BedTraders gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3.10. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met € 12,50 administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

3.11. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en/of indien Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden

4.1. BedTraders spant zich in om geplaatste bestellingen binnen 48 uur vanaf de eerstvolgende werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst te verzenden, mits de bestelde artikelen op voorraad zijn en tenzij anders overeengekomen. Artikelen die niet op voorraad zijn kennen een langere levertermijn. Indien mogelijk zal deze levertermijn op de Website aangegeven worden.

4.2. Indien bij de totstandkoming van de Overeenkomst de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet bij BedTraders bekend zijn, vangt de in 4.1 genoemde levertermijn aan op het moment dat de noodzakelijke gegevens bij BedTraders bekend zijn.

4.3. Overschrijding van de genoemde levertermijn geeft Opdrachtgever in beginsel geen recht op schadevergoeding en biedt onvoldoende grond om de Overeenkomst te ontbinden. Slechts indien de op de Website genoemde levertermijn met meer dan 30 kalenderdagen is vertraagd heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.4. Overschrijding van de genoemde levertermijnen geeft Opdrachtgever nimmer het recht op enige schadevergoeding, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BedTraders.

4.5. Levering vindt plaats op het door Opdrachtgever opgegeven adres. Opdrachtgever is verplicht het opgegeven adres te controleren op onjuistheden. BedTraders kan niet aansprakelijk gesteld worden indien foutieve levering het gevolg is van onjuiste gegevensverstrekking door Opdrachtgever.

4.6. BedTraders spant zich in om de Overeenkomst na te komen. Mocht na het tot stand komen van de Overeenkomst blijken dat de producten zonder aangegeven levertijd niet op voorraad zijn, biedt BedTraders Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie van de vooruitbetaling zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5. Aflevering, overdracht van risico en inspectie

5.1. BedTraders levert de producten af op de door Opdrachtgever aangewezen en naar het oordeel van de transporteur van BedTraders, redelijke plaats.

5.2. Het risico van verzending en aflevering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat BedTraders de producten bij Opdrachtgever aflevert.

5.3. Opdrachtgever is gehouden de producten in ontvangst te nemen, te inspecteren en voor ontvangst en akkoord te tekenen. Opdrachtgever is verplicht eventuele zichtbare gebreken te laten vermelden op de vrachtbrief van de transporteur van BedTraders.

5.4. Opdrachtgever draagt zorg voor het afnemen van de producten. Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij de producten niet volgens de Overeenkomst afneemt. Kosten die BedTraders moet maken voor het niet, of nogmaals afleveren van de producten komen voor rekening van Opdrachtgever.

5.5. Aanspraak maken op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, met betrekking tot de aflevering van producten, is alleen mogelijk indien Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van de producten de tekortkoming kenbaar maakt aan BedTraders.

5.6. Het melden van een tekortkoming geeft Opdrachtgever nimmer het recht zijn betaling op te schorten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. BedTraders behoudt zich ten opzichte van Opdrachtgever het eigendom van de geleverde producten voor. Dit houdt in dat tot het moment dat de volledige betaling bij BedTraders binnen is, de producten eigendom van BedTraders blijven.

6.2. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op enige wijze te bezwaren of aan derden in gebruik te geven.

6.3. Indien derden aankondigen een beslag te leggen of een beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zal Opdrachtgever BedTraders hier onverwijld van op de hoogte brengen. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht de beslag leggende derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van BedTraders.

6.4. Opdrachtgever is verplicht de producten vallend onder het eigendomsvoorbehoud duidelijk herkenbaar te verplaatsen en op te slaan.

6.5. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren tegen beschadiging, vernietiging of diefstal. Op verzoek van BedTraders dient Opdrachtgever de desbetreffende verzekeringspolis te overleggen.

6.6. Indien BedTraders zich beroept op haar eigendomsrecht is Opdrachtgever verplicht BedTraders, of door BedTraders aangewezen derden, toegang te geven tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.

6.7. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd is Opdrachtgever verplicht BedTraders onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Garantie

7.1. BedTraders garandeert de kwaliteit van haar producten bij normaal huiselijk gebruik van de producten. Gebruikelijke slijtage door normaal gebruik is uitgesloten van garantie. Garanties gelden alleen jegens Opdrachtgever.

7.2. Mocht blijken dat producten tijdens de overeengekomen garantieperiode gebreken vertonen, veroorzaakt door constructiefouten, dan zal BedTraders het desbetreffende product repareren of vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal de aankoopprijs gerestitueerd worden. De transportkosten in geval van reparatie of vervanging zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan geen reparatie of vervanging eisen indien dit redelijkerwijs niet van BedTraders gevergd kan worden.

7.3. Uitsluitend op de hieronder genoemde onderdelen biedt BedTraders garantie, bestaande uit de hieronder genoemde periodes:

  • Vijf jaar op lasnaden van watermatrassen.
  • Eén jaar op de veiligheidsvoering, schuimrand, tijk, bodem en meubelopties.
  • Waterbed verwarmingen zijn uitgesloten van de door BedTraders geleverde garantie. Op deze producten en onderdelen is de garantie van de fabrikant van toepassing. Opdrachtgever dient aanspraken op deze garantie bij de fabrikant in te dienen.

De garantieperiode start op de datum van aflevering of 30 dagen na verzending door BedTraders, indien aflevering niet binnen 30 dagen na verzending plaats kan vinden.

7.4. Garantie op producten vervalt indien de producten:

  • Gebruikt zijn op een manier waar de producten niet voor bedoeld zijn;
  • Niet vakkundig zijn gemonteerd of gedemonteerd;
  • De door BedTraders gegeven aanwijzingen of adviezen niet zijn opgevolgd;
  • Opdrachtgever zonder toestemming van BedTraders derden heeft ingeschakeld om het gebrek te herstellen;
  • Gewijzigd zijn;
  • Zijnde waterbedden niet onderhouden zijn met halfjaarlijkse onderhoudsproducten;
  • Slijtage vertonen als gevolg van normaal gebruik.

7.5. Garanties op producten die onderdelen zijn van een slaapsysteem geldt uitsluitend indien deze onderdelen gecombineerd zijn met, naar het oordeel van BedTraders, passende onderdelen van BedTraders. Voor combinaties met niet passende onderdelen geeft BedTraders nimmer enige vorm van garantie.

7.6. BedTraders kan aanvullende voorwaarden stellen aan de afgegeven garantie. Deze voorwaarden zullen tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst beschikbaar gesteld worden.

7.7. Een beroep op garantie dient Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek aan BedTraders kenbaar te maken. In dat geval dient Opdrachtgever BedTraders in staat te stellen de gebreken een de producten te onderzoeken. Naar keuze van BedTraders zal dit onderzoek bij Opdrachtgever op locatie, of bij BedTraders gebeuren. Indien na onderzoek blijkt dat een product geen gebrek vertoont, is BedTraders gerechtigd gemaakte onderzoekskosten door te rekenen aan Opdrachtgever.

7.8. Een defect product geeft Opdrachtgever nimmer het recht tot ontbinding van de Overeenkomst. BedTraders zal zich inzetten het product zo goed als mogelijk te repareren of te vervangen.

7.9. Opdrachtgever dient bij de door consumenten afgenomen producten een handleiding van de afgenomen producten beschikbaar te stellen. BedTraders biedt op de Website een voorbeeld van een handleiding aan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een aan consumenten aangeboden handleiding.

7.10. Gevolgschade valt uitdrukkelijk niet onder de door BedTraders aangeboden garantiebepalingen.

Artikel 8. Promotie

8.1. BedTraders kan Opdrachtgever het recht geven Promotiemateriaal te gebruiken om de verkoop van producten van BedTraders te bevorderen. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan het Promotiemateriaal op enige manier of in enige vorm aan te passen of aan derden ter beschikking te stellen behoudens hetgeen bepaalt in lid 2 van dit artikel. Daarnaast zal Opdrachtgever BedTraders mededelen waar en op welke manier Promotiemateriaal gebruikt wordt.

8.2. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van het door BedTraders aangeboden Promotiemateriaal is het Opdrachtgever toegestaan te adverteren met prijzen tot maximaal 20% onder de adviesverkoopprijs van BedTraders. Adverteren met lagere prijzen is alleen toegestaan met speciaal daarvoor beschikbaar gesteld Promotiemateriaal en na overleg met BedTraders.

8.3. BedTraders is te allen tijde gerechtigd het beschikbaar gestelde Promotiemateriaal terug te roepen, en zal dat in ieder geval doen bij schending van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever of wanneer Opdrachtgever er naar het oordeel van BedTraders niet of niet voldoende in slaagt producten van BedTraders te verkopen. Opdrachtgever is verplicht gehoor te geven aan de oproep en het Promotiemateriaal te retourneren.

8.4. Opdrachtgever zal het door BedTraders beschikbaar gestelde Promotiemateriaal alleen gebruiken ter promotie van via BedTraders verkregen producten.

8.5. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de naam BedTraders te gebruiken voor reclamedoeleinden.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom te verwijderen of te wijzigen. BedTraders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of afwijkingen in de afbeeldingen, teksten en video’s.

9.2. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de naam BedTraders, Sleep 21 of andere merken dan wel handelsnamen van Sleep 21 openbaar te maken of voor promotiedoeleinden te gebruiken.

9.3. Het is Opdrachtgever onder geen enkele voorwaarde toegestaan de naam BedTraders op te nemen in een domeinnaam.

9.4. Per inbreukmakende handeling zal Opdrachtgever BedTraders een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,- betalen, onverminderd het recht van BedTraders om schade door inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen om de inbreuk te doen beëindigen en/of schade te verhalen. Eén werkdag nadat BedTraders Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is de Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van € 300,- per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheidsbeperking

10.1. BedTraders aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de Overeenkomst. In dat geval is de schade beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw, of indien dat onredelijk is, het bedrag dat maximaal door de verzekering van BedTraders uitgekeerd wordt. Bij een onjuist geleverde bestelling kan Opdrachtgever enkel aanspraak maken op de overeengekomen levering, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.

10.2. BedTraders is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van omzet en immateriële schade, de afgeleverde producten, onjuiste montage, kennelijke fouten in de handleiding of op de Website ten gevolge van het doen van een bestelling bij BedTraders. De uitsluiting is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BedTraders.

10.3 Producten worden door BedTraders merkloos of onder Private Label aan Opdrachtgever geleverd. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste montage van het product en het afgeven van een deugdelijke gebruikshandleiding aan de eindgebruiker. BedTraders biedt in voorkomende producten voorbeelden aan van een gebruikshandleiding op de Website. Deze kunnen door Opdrachtgever afgedrukt of besteld worden. BedTraders is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van foutieve montage, fouten in deze gebruikshandleiding of het niet afgeven van een gebruikshandleiding door Opdrachtgever aan de eindgebruiker, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van BedTraders.

10.4. BedTraders kan niet garanderen dat de Website te allen tijde naar behoren blijft werken indien een van buitenaf komend onheil, dat niet aan BedTraders te wijten is, goed functioneren onmogelijk maakt. In dit geval zal BedTraders zich inspannen om de schade te beperken, maar is BedTraders nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.

10.5. Opdrachtgever kan BedTraders niet verplichten de Overeenkomst na te komen indien een van buitenaf komend onheil, dat niet aan BedTraders te wijten is, dit redelijkerwijs onmogelijk maakt. In dit geval zal BedTraders zich inspannen om de schade te beperken, maar is BedTraders nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waaronder uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van BedTraders kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. De persoonsgegevens die BedTraders verkrijgt voor het uitvoeren van de Overeenkomst zullen nimmer zonder toestemming van Opdrachtgever voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt worden.

12.2. Opdrachtgever vrijwaart BedTraders van alle juridische claims met betrekking tot de aan Opdrachtgever gerelateerde data die door BedTraders worden opgeslagen.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1. Op de Algemene Voorwaarden en iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.2. Voorwaarden of bepalingen, gesteld door Opdrachtgever, die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk door BedTraders zijn geaccepteerd.

13.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.4. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels Mediation.

13.5. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BedTraders gevestigd is.

13.6. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.7. De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde bepalend voor de uitleg van enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden.